งานสารสนเทศ

   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :        นางสาว จีรานันท์    ชำนิกุล
ตำหน่ง :        ครูผู้ช่วย
ประเภท :        ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :        ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด :        สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียน :        วัดสำนักคร้อ 
โทรศัพท์ :        034-552669
อีเมล์ :        Jeeranan_chumnikul@hotmail.com


  ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด :        ปริญญาตรี
วิชาเอก :        ค.บ. สังคมศึกษา 


  ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน :        มัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระฯ :        สังคมศึกษา