งานสารสนเทศ

  ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :        นาง นัทธมน    กลิ่นแพทย์กิจ
ตำหน่ง :        ครู
ประเภท :        ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :        ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด :        สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียน :        วัดสำนักคร้อ 
โทรศัพท์ :        034-552669
อีเมล์ :        Oucoic@hotmail.com


   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด :        ปริญญาตรี
วิชาเอก :        ค.บ. ปฐมวัย 


  ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน :        ก่อนประถมศึกษา 
กลุ่มสาระฯ :