งานสารสนเทศ

   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :        นาง อุษณีย์    วงษ์บุญเพ็ง
ตำหน่ง :        ครู
ประเภท :        ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :        ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด :        สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียน :        วัดสำนักคร้อ 
โทรศัพท์ :        034-552669
อีเมล์ :        Usanee.snk@gmail.com


   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด :        ปริญญาโท
วิชาเอก :        ศษ.บ. บริหารการศึกษา 


  ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน :        ประถมศึกษา 
กลุ่มสาระฯ :        ภาษาต่างประเทศ