งานสารสนเทศ

  ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :        นางสาว เบญจภรณ์    บุญสม
ตำหน่ง :        ครู (อัตราจ้าง)
ประเภท :        ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
วิทยฐานะ :        ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด :        สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียน :        วัดสำนักคร้อ 
โทรศัพท์ :        034-552669
อีเมล์ :        madambenjaporn@gmail.com


   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด :        ปริญญาตรี
วิชาเอก :        ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา 


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน :        ประถมศึกษา 
กลุ่มสาระฯ :        การงานอาชีพและเทคโนโลยี