งานสารสนเทศ
  ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :        นางสาว ฉัตรฐิกา    บุญทา
ตำหน่ง :        อื่นๆ
ประเภท :        ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
วิทยฐานะ :        ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด :        สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียน :        วัดสำนักคร้อ 
โทรศัพท์ :        034-552669
อีเมล์ :        mschattika@gmail.com


   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด :        ปริญญาตรี
วิชาเอก :        ค.บ. คณิตศาสตร์ 


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน :        ประถมศึกษา 
กลุ่มสาระฯ :        คณิตศาสตร์