งานสารสนเทศ
  ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :        นาง จิรายุ    แฝงพุต
ตำหน่ง :        ครู
ประเภท :        ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :        ชำนาญการพิเศษ
สังกัด :        สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียน :        วัดสำนักคร้อ 
โทรศัพท์ :        034-552669
อีเมล์ :        Jirayu.FaengpuT@gmail.com


   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด :        ปริญญาตรี
วิชาเอก :        ค.บ. การประถมศึกษา 


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน :        ก่อนประถมศึกษา 
กลุ่มสาระฯ :