งานสารสนเทศ
  ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :        นาง มาลี    กาญจนพฤกษ์
ตำหน่ง :        ครู
ประเภท :        ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :        ชำนาญการพิเศษ
สังกัด :        สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียน :        วัดสำนักคร้อ 
โทรศัพท์ :        034-552669
อีเมล์ :        malee.kanchanapruk@gmail.com


   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด :        ปริญญาตรี
วิชาเอก :        คบ. การประถมศึกษา 


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน :        ประถมศึกษา 
กลุ่มสาระฯ :        คณิตศาสตร์