งานสารสนเทศ

  ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :        นาย ไพวัลย์    เหลืองสอาด
ตำหน่ง :        ครูธุรการ
ประเภท :        ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
วิทยฐานะ :        ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด :        สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียน :        วัดสำนักคร้อ 
โทรศัพท์ :        034-552669
อีเมล์ :        Paiwan1Luangsa-ard@hotmail.com


  ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด :        ปริญญาตรี
วิชาเอก :        ศศ.บ. ศิลปะ 


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน :        ไม่ได้ทำการสอน 
กลุ่มสาระฯ :