• เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2562                     
งานสารสนเทศ
ประวัติโรงเรียน
       โรงเรียนวัดสำนักคร้อ ตั้งอยู่หมู่ที่  2 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2480 นายอำเภอเป็นผู้จัดตั้งโดยนายจินดา คนธิดามีศึกษาธิการอำเภอท่ามะกา นายเสนาะ  เพ็ญเพียร  ผู้ช่วยสมุห์บัญชี อำเภอท่ามะกามาเป็นประธานเปิดโรงเรียน นายประสิทธิ์  เจิมจรุง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ อาคารที่ใช้เดิมเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวหลังคามุงจากไม่มีฝาจนถึงพ.ศ. 2488 อาคารที่มีอยู่ชำรุดทรุดโทรมจนไม่สามารถอาศัยเล่าเรียนได้การซ่อมแซมจึงไม่ได้จัดทำเพราะไม่มีงบประมาณประกอบกับเป็นช่วงสงคราม โลกครั้งที่2 พระอธิการฉุย ประจำเมือง เจ้าอาวาสวัดสำนักคร้อ สมัยนั้นได้ขออนุญาตจากอำเภอท่ามะกาเพื่อทำการรื้อถอนแลนำนักเรียนไปเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดสำนักคร้อ ระหว่างนี้คณะกรรมการของโรงเรียนได้จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับก่อสร้างอาคารใหม่เป็นเงิน  20,000 บาท

       พ.ศ. 2499  รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ 100,000 บาท มาปลูกสร้างอาคารหลังใหม่แบบ 004 ก่อสร้างเสร็จเฉพาะชั้นบน ต่อมาในปีพ.ศ. 2500 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้อีก 40,000 บาท ทำการก่อสร้างเพิ่มเติม จนแล้วเสร็จรวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 160,000 บาท
       พ.ศ. 2515  ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 250,000 บาท ก่อสร้างอาคารหลังใหม่แบบ 004 ขนาด 4 ห้องเรียน เป็นอาคาร 2 ชั้น ใต้ถุนสูง
       พ.ศ. 2523 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 004 ขนาด 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 580,000 บาท การก่อสร้างเสร็จตามสัญญาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม  2523 และในปีงบประมาณ 2524 ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอีก 4 ห้องเรียนรวมเป็น 8 ห้องเรียน
       เมื่อวันที่14 เมษายน พ.ศ.2537 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดงานชุมนุมศิษย์เก่าหรืองานวันคืนสู่เหย้าศิษย์สำนักคร้อ คณะกรรมการคือนายประชา โพธิพิพิธ  นายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าเรือพระแท่น  ส.ส.เรวัติ  สิรินุกุล   ส.ส.สันทัด  จีนาภักดิ์  เขต 2 เป็นประธานการจัดงาน นายวิทย์ กิตติโชติทรัพย์เทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าเรือพระแท่นทีมพัฒนาท้องถิ่น   สจ.เขตอำเภอท่ามะกา คณะกรรมการการศึกษาเป็นรองประธานการจัดงาน นายอรุณเจิมจรุง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดสำนักคร้อเป็นเลขานุการและประสานงานเพื่อตั้ง"กองทุนเพื่อการศึกษา"
       พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้เป็นโรงเรียนปฏิรูปเพื่อการศึกษาและในปีพ.ศ.2541 ได้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 1 ห้องเรียน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นรุ่นแรกมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที 1 มีนักเรียนชาย 17 คน นักเรียนหญิง 15 คน จำนวน 32 คน
       พ.ศ. 2544 ทางโรงเรียนโดยคณะกรรมการโรงเรียนจัดหางบประมาณจากการบริจาคและจัดโต๊ะจีนเพื่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท
       พ.ศ. 2545 นายณรินทร์  ชำนาญดู ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545 ในวันที่ 25 มีนาคม 2546 ทางโรงเรียนได้จัดงานแสดงผลงานนักเรียนโดยมีนายประพิศ บัวบาน เป็นประธานเปิดงาน ในการจัดงานเหลือเงินจำนวน 68,000 บาท นำเงินไปสร้างสนามเด็กเล่นข้างอาคารเรียนเด็กเล็ก นอกจากนี้ผู้ปกครองชั้นอนุบาลโดยกรรมการสายชั้นได้รวบรวมเงินอีกจำนวน 80,000 บาท ปูกระเบื้องห้องเรียนชั้นอนุบาลจำนวน 4 ห้องเรียนแล้วเสร็จโดยมีเงินบริจาคเพิ่มเติม 20,000 บาทจากคุณป้าสวาท      บัวบาน และครอบครัว
       เดือนเมษายน 2546 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการขอบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงโรงอาหารโดยขยายปีกทั้ง 2 ข้าง เทพื้นซีเมนต์ ใช้เงินจำนวน 135,000 บาท
       เดือนพฤษภาคม 2546 คุณป้าสวาท บัวบาน บริจาคม้าหินจำนวน 15 ตัว ใช้สำหรับนั่งพักผ่อน กองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 14 มอบเงินให้อีก 10,000 บาท เพื่อปรับปรุงหน้าอาคารเรียนอนุบาลเพิ่มเติม ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องน้ำจำนวน 2 หลัง ใช้เงินทั้งสิ้น 67,000 บาท ท่านกำนันดิเรก  พันธุ์ภักดี  ได้ติดต่อกองสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบเงินจำนวน  100,000 บาท เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่องมอบให้โรงเรียน
       เดือนมิถุนายน 2546 ได้รับงบประมาณ 1,630,000 บาท สร้างอาคารเรียนจำนวน 4 ห้องเรียน ทางโรงเรียนได้รวบรวมผู้บริจาคเพิ่มเติมคือนางอุทัยวรรณ  เกตุพันธ์  นายดาบตำรวจสมชัย เกตุพันธ์  จำนวนเงิน  20,000 บาท คุณบุญส่ง แก้วยิ้ม จำนวนเงิน 30,000 บาท กลุ่มโรงงานปุ๋ยอีก  40,000 บาท  ตระกูลแจ่มกระจ่าง บริจาคจำนวนเงิน 40,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา 90,000 บาท อบต.ตะคร้ำเอน จำนวนเงิน 40,000 บาท  คุณเทอดศักดิ์  บัวบาน   ถมดินจำนวน 40 คัน   คิดเป็นเงิน 32,000 บาท  คุณพินิจ โพธิพิพิธ  ถมดิน 11 คัน คิดเป็นเงิน  8,800 บาท  รวมเป็นเงินบริจาค  600,000 บาท จัดปูกระเบื้องต่อเติมห้องประชุม ท่านกำนันดิเรก  พันธุ์ภักดี  ติดต่อบริษัทโล้วเฮงหมง มอบแอร์ให้  1  ตัว เป็นเงิน  39,000 บาท  ติดเครื่องเสียงเป็นเงิน 22,000 บาท โดยจัดหาเงินจากการจัดสอยดาวโดยความร่วมมือของคณะครูและผู้ปกครอง
       พ.ศ. 2546 ได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก  20  เครื่อง โดยเงินประมูลพร้อมติดตั้งอินเตอร์เน็ต
       พ.ศ. 2547 อาคารเรียนแล้วเสร็จเปิดใช้งาน  จัดงานเลี้ยงฉลองอาคารใหม่ในวันที่ 20 มีนาคม 2547 ได้เงิน  100,000 บาท  ทำการเทพื้นซีเมนต์  บริเวณหน้าโรงเรียน ทำที่ล้างมือ  ทางเดินเข้าห้องน้ำ  ซื้อม้าหินเพิ่มเติมให้นักเรียนนั่งรับประทานอาหาร ได้จัดทำเสาธงใหม่โดยการนำของ  คุณป้าสวาท  บัวบาน  คณะครู เป็นจำนวนเงิน  140,000  บาท 
       วันที่ 8 มกราคม 2548  ชาวบ้าน คณะครูและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาได้ยอดจำนวนเงินทั้งสิ้น  560,000  บาท  ทำถังน้ำประปาใหม่  เหลือเงินเข้าสวัสดิการจำนวน 290,000  บาท 
       พ.ศ. 2548  เสนอเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  แต่ทางเขตไม่อนุมัติ เพราะความไม่พร้อมของจำนวนครู และอาคารเรียน
       พ.ศ.  2549  ทางโรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั้นอนุบาล  จำนวน  4  ห้องเรียน  มีห้องน้ำในตัว  โดยใช้งบบริจาคจากชุมชน  และได้ดำเนินการปรับปรุงสนามฟุตบอลของโรงเรียนจากงบประมาณทอดผ้าป่าการศึกษาได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติจากงบประมาณบริจาค และการประมูลการขายน้ำและไอศกรีม   ได้รับการปรับปรุงห้องสมุดจากดาบตำรวจคงกฤช   บัวบาน
       พ.ศ. 2549   วันที่ 7  สิงหาคม   2549 นายมนตรี   ร้ายไพรี  เดินทางมารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน แทน  นายพนมไพร   ทิพยาลัย  ซึ่งไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาก             อ.เลาขวัญ      
       พ.ศ. 2550  วันที่  7 มีนาคม 2550  นายณรินทร์   ชำนาญดู  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม  วันที่ 13 มีนาคม  2550 นายประทีป  จำปาศรี  ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งมะสัง                             อ.บ่อพลอย   เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   และได้ติดต่อนำจานดาวเทียมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาใช้ในโรงเรียน  
       พ.ศ. 2550  มุ่งหลังคา   สร้างเวที   ในอาคารอเนกประสงค์    โดยใช้งบบริจาคจากประชาชน
       พ.ศ. 2551  ปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียน
       พ.ศ. 2552  สร้างศาลาพักผู้ปกครองโรงเรียนวัดสำนักคร้อ
       พ.ศ. 2553  วันที่ 12 มกราคม 2553 นายปรีชา   ศรีนวล ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน  ได้ติดต่อคุณปภาวรินร์  ซื่อสัตย์ บริจาคเงินร่วมสร้างซุ้มพระ  จำนวน 50,000 บาท
       คุณศรีรักษ์  นันตะเสนีย์ บริจาคเงินร่วมสร้างพระพรหม จำนวน 11,000 บาท คุณอุทัยวรรณ เกตุพันธ์  บริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท คณะครูโรงเรียนวัดสำนักคร้อ บริจาคเงินจำนวน 3,100 บาท ผู้ปกครองและนักเรียน บริจาคเงินจำนวน 1,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,300  บาท
       พ.ศ. 2561 นายปรีชา  ศรีนวล ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วันที่ 11 ตุลาคม 2561
       วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายโกวิท  ทั่วจบ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำนักคร้อ ถึงปัจจุบัน
       ปัจจุบันโรงเรียนวัดสำนักคร้อ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3