งานสารสนเทศ

   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :        นางสาว สิรินภา    ศิริปรุ
ตำหน่ง :        ครู
ประเภท :        ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :        ชำนาญการ
สังกัด :        สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียน :        วัดสำนักคร้อ 
โทรศัพท์ :        034-552669
อีเมล์ :        sirinapa252615@gmail.com


  ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด :        ปริญญาตรี
วิชาเอก :        คบ. คอมพิวเตอร์ 


  ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน :        ประถมศึกษา 
กลุ่มสาระฯ :        การงานอาชีพและเทคโนโลยี