งานสารสนเทศ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :        นางสาว สมฤดี    ยิ้มพลาย
ตำหน่ง :        ครู
ประเภท :        ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :        ชำนาญการ
สังกัด :        สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียน :        วัดสำนักคร้อ 
โทรศัพท์ :        034-552669
อีเมล์ :        smartit317@gmail.com


   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด :        ปริญญาโท
วิชาเอก :        ค.บ. บริหารการศึกษา 


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน :        ประถมศึกษา 
กลุ่มสาระฯ :        ภาษาไทย